Facility Operator

Department General
Deadline None
Description

Job opportunities


linkedin Instagram YouTube


Careers at the von Karman Institute: Construct the future together!


For 65 years as international center of excellence in fluid dynamics, the von Karman Institute brings together young engineers and scientists from all over the world to study, improve their skills and perform their research.


Construct the future together! Besides its mission of education, the von Karman Institute gathers the top-level scientists and engineers to work on very challenging projects as the next generation of engines, new propulsion concepts, the new green energy, the safety of industry, solutions for a cleaner space, the Mission to Mars and many other fields of research which can make the difference for the human kind. Those scientists have access to more than 50 wind tunnels and test rigs, some of them unique in the world to help them in their projects.


VKI is a team of people looking in the same direction, for a better future, not only scientists and engineers but also students, PhD candidates, PostDocs, IT, Human Resources, accountants, librarians, designers and technicians and more....


“A scientist studies what is, whereas an engineer creates what never was“, Théodore von Kármán


ENGLISH VERSION BELOW DUTCH VERSION
***

Gedetailleerde beschrijving

Als wetenschappelijk operator ben je betrokken bij laboratorium-gebaseerd onderzoek. Je assisteert het personeel en ondersteunt het laboratoriumonderzoek door een reeks technische en experimentele taken uit te voeren op unieke faciliteiten zoals de Plasmatron (een plasmagenerator van 1,05 MW), de Longshot-tunnel (een Mach 14-windtunnel), of een andere installatie.

De werkzaamheden vinden vrijwel uitsluitend plaats in laboratoria. De operators kunnen alleen werken ofwel deel uitmaken van een team van wetenschappelijk personeel. De functie omvat ondersteuning van wetenschappelijke onderzoeken & experimenten, beheer van de laboratoriumapparatuur, naast het wetenschappelijk personeel. De dagelijkse werkzaamheden kunnen bestaan uit:

• Assemblage, voorbereiding en montage van testartikelen in de testfaciliteiten.
• Onderhouden en bedienen van laboratoriumapparatuur, installaties en windtunnels, onder toezicht van het onderzoeksteam.
• Zorgen voor een goede organisatie en netheid van de laboratoriumruimten.


Vereisten en kwalificaties


Om voor deze functie in aanmerking te komen, moet de kandidaat beschikken over de volgende kennis, opleiding, ervaring en bekwaamheden of bereid zijn deze te leren:


• Ervaring met preventief onderhoud en reparatie van laboratoriumapparatuur
• Vermogen om met testapparatuur en windtunnels te werken, met inbegrip van het bedienen van hogedrukleidingen en -vaten
• Grondige kennis van de technische normen inzake veiligheid en een scherp oog voor alle veiligheidsaspecten van het werk in een laboratorium
• Ervaring met het oplossen van mechanische problemen
• Basiskennis van technische tekeningen en dimensionering is vereist
• Computervaardigheden: Basis computervaardigheden, inclusief e-mail en internet
• Vermogen om in een team en in een internationale werkomgeving te werken
• Taalvaardigheid: Minimale praktische kennis van het Engels (mondeling en schriftelijk) is een pluspunt. Frans of Nederlands is vereist.
• Technisch diploma (elektro-) mechanica of gelijkwaardig door ervaring (niveau A3).


Wij bieden aan• Een vast voltijds contract
• Een aantrekkelijk salarispakket, inclusief groeps- en hospitalisatieverzekering en andere extralegale voordelen
• Een stimulerende en uitdagende job
• Werken met enthousiaste mensen gedreven door passie
• Een internationale omgeving met studenten, als onderzoeks- en onderwijsinstelling


Locatie :


@ Sint-Genesius-Rode (Vlaams-Brabant)


Geïntereseert?


Solliciteer online via de knop "Apply for" (beneden deze pagina). Zorg ervoor dat u min. volgende velden invult:• Individuele info Tab: Persoonlijke gegevens + CV & sollicitatiebrief uploaden (De andere velden zijn NA)

• Referenties info Tab: NA

(Recruiting Mgr: Vincent Van Der Haegen)


***

Job description

As a scientific laboratory technician, you will be involved in a variety of laboratory-based research. You will assist staff and support laboratory-based investigations by undertaking a range of technical and experimental tasks, operating unique facilities like the Plasmatron (a 1.05MW plasma generator), the Longshot tunnel (a Mach 14 wind tunnel) or any other research facility.

The work is almost entirely laboratory-based and technician may work alone or as part of a team of scientific staff. The role includes supporting scientific investigations and experiments and management of the laboratory equipment, working alongside the scientific staff. More specifically, daily work may consist of:


• Assembling, preparing and mounting of test articles in the test facilities.
• Maintenance and operation of laboratory equipment, installations and wind tunnels under the supervision of the research team.
• Ensuring proper organization and tidiness of lab spaces.


Requirements and Qualifications


To qualify for this position, the candidate must possess, or be ready to learn, the following knowledge, training, experience and abilities:


• Experience in preventative maintenance and repair of laboratory equipment
• Ability to operate test equipment and wind tunnels, including operation of high-pressure lines and vessels
• Profound knowledge of technical norms concerning safety and a keen eye on all safety aspects of laboratory-based work
• Mechanical troubleshooting experience
• Basic understanding of technical drawings and dimensioning is required
• Computer Skills: Basic computer skills, including email and internet
• Ability to work in a team and in an international working environment
• Language: Minimum working knowledge of English (oral and written) is an asset. French or Dutch is required. Both is an asset.
• Technical degree in (electro-)mechanics or equivalent through experience (Level A3).


We offer• A Permanent full time contract
• An attractive salary package, including group and hospitalisation insurance and other fringe benefits
• A stimulating and challenging job
• Work with enthusiastic people driven by passion
• An international environment with students, as a research and educational institution


Localisation :


Rhode-Saint-Genèse (Flemish-Brabant)


Interested?


Please apply online via the "Apply for" button (below the page). Make sure you complete following fields:- Individual info Tab: Personal data + upload CV & Cover letter (The other fields are NA)

- References info Tab: nice to have

(Recruiting Mgr: Vincent Van Der Haegen)


Apply for